Uzdravenia a oslobodenie od Zlého

V zásade možno aplikovať tieto formy "liečby a vyháňania zlých duchov" v súlade s Kristovým učením:
 

1) Uzdravovanie

2) Oslobodenie od Zlého

3) Liturgický exorcizmus (tento je v pôsobnosti biskupov RKC, spravidla vykonávaný ním povereným kňazom, nazývaným ako exorcista)

 
 
 
 
Uzdravenie  Ježišom Kristom predpokladá, že človek, ktorý chce pomôcť inému a uzdraviť ho, alebo aj ten, ktorého sa uzdravenie má týkať, skutočne uveril a verí Ježišovým slovám, jeho učeniu a tomu, že ho dokáže uzdraviť a že ho aj uzdraví. Je veľmi dôležité, ak ten, kto chce uzdraviť iného, viedol sviatostný život (viď. nižšie), ovláda zásady uzdravovania a je najlepšie, ak aj sám bol predtým týmto spôsobom úplne uzdravený, prežil to (ako sa vraví "na vlastnej koži") sám na sebe, a teda úprimne verí, že Ježiš Kristus - Boh, dokáže všetko a jemu nie je nič nemožné.
 

 

Schopnosť uzdravovať znamená predovšetkým schopnosť lásky k blížnemu. Ježiš Kristus, ako náš jediný Spasiteľ a Vykupiteľ porazil svojim ukrižovaním a vstaním z mŕvych Satana a moci Zla, je skutočným vládcom celého sveta, a ako Boží syn aj víťazom nad vládcom temnôt a môže ako Boh robiť zázraky, týmito nielen uzdravovať ale aj vyháňať zlých duchov. Uzdravenia nie sú len polovičaté, čiastočné, či dokonca, že sa jeden druh choroby o nejaký čas  premení na iný, ďalší, často ešte závažnejší,  alebo napr. že sa choroba tela  zmení na chorobu ducha (napr. psychické poruchy a choroby ), ako to môže nastať pri volaní o pomoc prostredníctvom "zlého" a iných síl ( teda napr. cez rôzne mágie, okultistické praktiky, veštby, vyvolávania duchov a pod.), ale ide o skutočné a zároveň najsilnejšie uzdravenia nielen tela, ale aj duše i psychiskej rovnováky, či traumy z minulosti, s perspektívou večného života. Života vedúceho do Kráľovstva nebeského... Zmysel života nie je konzumný štýl života, túžba po moci, peniazoch a majetku, či pozemských chvíľkových, "okamžitých radostiach a slastiach",  nerestiach a zlobe, ale predovšetkým robiť a konať dobro iným, žiť s dobrom, a teda žiť s Bohom. Bez podmienok, bez výhrad, bez otroctva hriechu, stále a nielen ak niečo tragické sa stane, ak niečo potrebujeme,  úplne oddaný a tým aj šťastný a spokojný. Kto to dosiahol, kto tak žije, ten vie a pozná na sebe, aký nádherný život možno prežiť už tu na Zemi...

 

Ježiš a jeho uzdravovacie poslanie

- evanjelium je nekonečná reťaz skutkov milosrdenstva Ježiša Krista, ktorý uzdravuje všetkých chorých. Toto uzdravovanie Ježišom Kristom neskončilo v dobe, kedy ako človek - Boží syn pôsobil, ale existuje stále. Evanjelizácia a uzdravovanie chorých, posadnutých zlými, je hlavným posolstvom nielen pre Cirkev, ale aj pre všetkých kresťanov. "Uzdravujte chorých a povedzte im ´Približilo sa k vám Božie kráľovstvo´, "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých čo uveria budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlách duchov, budú hovoriť novými jazykmi..." (Mk 16,15-18).

 

Mnohí z nás, ktorí sú chorí na tele či aj na duši, vyhľadávajú lekárov ( to v lepšom prípade), či veštcov alebo "mágov", kúzelníkov a pod.( v tom horšom prípade).... a možno by stačilo niečo úplné iné.... 

 

Touto oblasťou uzdravenia a oslobodenia od zlých duchov sa venuje aj publikácia Ježiš žije (vyd. Lúč 1992, autorov Emiliano Tardif-José H.Prado Flores), z ktorej vyberáme:

 

 

 

                                                

 

Existujú v učení Ježiša Krista 3 základné možnosti uzdravovania:

1.Uzdravenie tela

2.Uzdravenie ducha

3.Oslobodenie od ZLÉHO

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.kapitola: UZDRAVENIE

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Všetky choroby sa liečia výlučne cez – skrze a v mene Ježiša Krista . Ak tomu tak nie je, potom sa nejedná o liečbu kresťanským liečiteľom, ale iným, čo sa nedoporučuje!!! O tomto bude pojednávať samostatná kapitola, ohľadom okultizmu a iných zakázaných praktík , ktoré sú v rozpore s kresťanskou vierou a učením  (napr. rôzne veštenia, či tzv. čiernej , bielej mágie a iných cirkvou nepovelených činnosti, ktoré sú spravidla aj spoplatňované za peniaze), ktoré môžu viesť nielen ku chorobe tela, chorobe duše - ducha,  ale až ku ku tzv. posadnutosti, z ktorej je možné sa oslobodiť len pomocou tzv. exorcizmu.

 

3 typy chorôb:

1)      Choroba tela( Príčiny môžu byť rôzne. Lieči sa jednoduchou modlitbou za telesné zdravenie. Veľmi vhodnými „podmienkami“ je pred samotnou modlitbou prijať eucharistiu (sväté prijímanie tela Ježiša Krista).

2)      Choroba srdca (Príčinou môžu byť spravidla rôzne citové zranenia. Lieči sa modlitbou za vnútorné uzdravenie. Vhodným je pred samotnou modlitbou prijať sviatosť zmierenia s Pánom Bohom (svätá spoveď u kňaza).

3)      Choroba ducha (Ako následok ťažkého, tzv. smrteľného hriechu, či hriechu vo všeobecnosti. Táto choroba sa lieči zásadnou premenou myslenia a tzv. obrátením na vieru. Teda ide o zásadný proces v životnom štýle, spôsobe života, skutočného kresťanského života človeka, teda slov i skutkov podľa Ježišovho učenia a Svätého písma).

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

  1. Choroba tela – Modlitba za telesné uzdravenie.

(V praxi ide o tzv. Modlitbu za chorých)

  1. Choroba srdca – Modlitba za vnútorné uzdravenie.

(V praxi ide o Modlitbu za vnútorné uzdravenie pre seba a Modlitbu za vnútorné uzdravenie pre druhých)

Existujú viaceré doporučené smery vykonávania modlitby:

a)      V mene Ježišovom

b)      Skrze krv Baránka

c)      Skrze Ježišove rany

d)      V jazykoch

e)      Prosebná modlitba Panny Márie

  1. Choroba ducha - Zmierenie ( Sv. spoveď) a rekonvalescencia.

( V praxi ide o postupnú, či náhlu zásadnú zmenu myslenia – tzv. obrátenie sa na vieru, ktorého najskôr po čiastočnom, či neskôr aj úplnom uzdravení, je potrebná „rekonvalescencia“. Po obrátení, vyliečení ducha sa rekonvalescenciou myslí trvalé dodržiavanie:

a)      Sviatostný život

b)      Modlitba

c)      Čítanie Božieho slova

d)      Spoločenstvo ( v rámci RKC a nie izolácia do seba samého)

e)      Služba

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.kapitola: Oslobodenie

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Oslobodenie od „zlého“, teda od Satana, zlých duchov....

Existujú spravidla 3 základné typy:

1)      Tlak

2)      Obsesia

3)      Posadnutosť

 

Prvé dva prípady môžu liečiť aj laici, kresťanskí liečitelia, kresťania a pod. V treťom prípade to môžu robiť výlučne exorcisti ( exorcizmus môže vykonávať biskup, alebo ním určený kňaz – tzv. exorcista, ktorý má v rámci RKC nato povolenie).

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7.kapitola: Pomôcky uzdravovania

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1)      Evanjelizácia

2)      Viera očakávania

3)      Pokánie

4)      Odpúšťanie

5)      Modlitba v spoločenstve

6)      Modlitba chorého

7)      Príhovor Panny Márie

8)      Odovzdanosť

9)      Modlitba v jazykoch

10)  Preč od satana (Pozor na okultizmus, či iné zakázané praktiky, veštenia, či liečby bez účasti Ježiša Krista, ktoré môžu závažne poškodiť nielen telo ale aj dušu človeka. Následkom môže byť tzv. posadnutosť v bode 3, citovanej 6.kapitoly!!!)

 

 

So súhlasom vydavateľa knihy uvádzame skrátené časti pasáži danej publikácie, týkajúce sa uzdravovania prostredníctvom Ježiša Krista a oslobodenia od Zlého, aby mohli tieto informácie pomôcť tým, ktorí sa chcú uzdraviť z chorôb tela i ducha.

 

Ježiš uzdravuje v Eucharistii:

www.milujtesa.org/nr/zmysel_utrpenia/jezis_uzdravuje_v_eucharistii.html

 

 

Kontakt na exorcistu v SR i ČR: