Výroky svätých...

SV. ATANÁŠ

"Boží Syn sa stal človekom, aby nás urobil Bohom."SV. AUGUSTÍN

"Veľký si, Pane, a všetkej chvály hoden. Veľkosť tvoja je nevýstižná a múdrosť tvoja nemôže byť zmeraná! A teba chváliť chce človek, tak malá časť tvojho stvorenia! Človek, stenajúci pod bremenom smrteľnosti, stenajúci pod svedectvom svojho hriechu, pod svedectvom, že sa pyšným prenasleduješ. A predsa chváliť teba chce človek, tak malá časť tvojho stvorenia! Ty sám povzbudzuješ človeka, aby Ťa s radosťou chválil, lebo stvoril si nás pre seba a nepokojné je srdce naše, kým nespočinie v tebe."

"Pýtaj sa krásy krajiny, more, riedkeho vzduchu, ktorý je všade; pýtaj sa krásy neba ... pýtaj sa všetkých týchto skutočností. Všetky ti odpovedia: Len si nás prezeraj a pozoruj, aké sme krásne. Ich krása je ako ich vyznanie. A kto teda stvoril tieto tak krásne, i keď pominuteľné tvormi, ak nie niekto, kto je krásny nemenným spôsobom!"

"Uvedomte si, že je to jedno a to isté slovo, ktoré sa rozprestiera po celom písme svätom, a že je to isté slovo, ktoré zaznieva v ústach všetkých svätých spisovateľov; to slovo, ktoré, pretože bolo na počiatku Boh u Boha, nemá potrebné slabiky, pretože nepodlieha času."

"Duch Svätý vychádza z Otca ako z prvého počiatku, a pretože Otec ho od večnosti dáva synovi, vychádza z otca i syna spoločne."

"Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha."

"Mária je blaženejšia tým, že prijala vieru v Krista, ako tým, že ho telesne počala."

"Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky."

”K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou.”

”Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.”

”Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh v svojej osobe.”

”Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše.”

”Modlitba je rozhovor duše s Bohom.”

”Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje.”

”Nemôže mať Boha za Otca ten, kto pohŕda Cirkvou ako matkou.”

”Nešťastný je človek, ktorý pozná všetko, okrem teba, Bože.”

”Pane, radovať sa v tebe, z teba a pre teba, to je opravdivá blaženosť, inej niet.”

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.”

”Vedieť mlčať je ťažšie, ako hovoriť. Mnohí hovoria, lebo nevedia mlčať.”

”Biblia nás učí ako sa ide do neba, nie o tom ako je nebo postavené.”

”Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.”

”Miluj a potom môžeš konať, čo chceš.”

”Pri láske vôľa milujúceho je zjednotená s vôľou milovaného.”

”Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.”

”Sv. Písme neprikazujú nič okrem lásky.”SV. BAZIL Z CÉZAREY

"Už teraz vnímajú dobrodenia viery ako odlesk v zrkadle, je to ako by sme už vlastnili úchvatné veci, o ktorých nás viera uisťuje, že ich budeme jedného dňa zakúšať."

"Každý veriaci má pri sebe anjela ako ochrancu a pastiera, aby ho viedol k životu."SV. CYPRIÁN KARTÁGINSKÝ

"Veriť je cirkevný úkon. Viera Cirkvi predchádza, rodí, udržiava a živí našu vieru. Cirkev je Matka všetkých veriacich. Nikto nemôže mať Boha Otcom, ak nie je jeho Matkou Cirkev."SV.FAUSTÍNA

"Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom hodnotu."

”Práve vtedy, keď veľa trpím, aj moja radosť je väčšia a keď menej trpím, aj moja radosť je menšia.”

”Mojou najväčšou túžbou je, aby duše spoznali, že Ty si ich večným šťastím, aby uverili v Tvoju dobrotu a oslavovali Tvoje nekonečné milosrdenstvo.”

”Utrpenie je najväčší poklad na zemi - očisťuje duše. V utrpení poznáme, kto je naším skutočným priateľom. Skutočná láska sa meria teplomerom utrpenia.”

”Najsvätejšia Trojica, dôverujem v Tvoje nekonečné milosrdenstvo. Boh je mojím Otcom, a tak ja, jeho dieťa, mám plné právo na jeho Božské srdce.”

”Čím väčšia temnota, tým väčšia musí byť aj naša dôvera.”

”Nechápem, ako nemožno dôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič. On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru.”

”Vo všetkom, čo robím, sa nespolieham na svoje sily, ale na Božiu milosť. S Božou milosťou môže duša víťazne prejsť aj cez najväčšie ťažkosti.”

"Ježišu, priateľ osamelého srdca, Ty si mojím prístavom, mojím pokojom, Ty si moja jediná záchrana."

”Ježišu, Svetlo najvyššie, daj mi poznať seba a prenikni svojím svetlom moju temnú dušu a vyplň sebou priepasť mojej duše.”

”Ó, Ježišu môj, Život, Cesta a Pravda, prosím Ťa, drž si ma pri sebe, ako matka drží malé dieťa na svojich prsiach, lebo som nielen nerozumné, slabé dieťa, ale aj hromada biedy a ničoty.”SV. FRANTIŠEK SALESKÝ

"Modlitba je nebeská voda, ktorou polievaš kvety v záhrade svojej duše, teda čnosti svojej duše, aby rástli a prinášali ovocie."

"Nebuďte na nič naviazaní do takej miery, aby ste sa znepokojovali, či sa vám to podarí. Zverte to do Božích rúk."

"Naša reč má byť obyčajne okorenená miernou veselosťou. Správajme sa dobre voči všetkým a ešte láskavejšie voči tým, ktorí nás väčšmi potrebujú."

"Prejavujme skutkami často svoju lásku a dobrotu tým, ku ktorým cítime menej náklonnosti."

"Boh má zaľúbenie najmä v jednoduchých, pokorných a láskavých srdciach."

"Ovocie modlitby závisí od skromnosti a dôstojného správania."

"V tomto živote našim každodenným chlebom musí byť trpezlivosť. A najviac trpezlivosti musíme mať sami so sebou."

"Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako modlitba, najmä rozjímavá, keď ju konáme s celým srdcom."

"Nech si svet kričí koľko chce, nech kritizuje a šomre na dobro. Vy si to bez znepokojenia vypočujte a v dobrom verne a statočne vytrvajte."

"Správajme sa skromne aj keď sme sami. Vždy sme totiž v prítomnosti Boha."

"Tešme sa z dobra, ktoré robia iní, a pomáhajme im zo všetkých síl. Možno že Bohu, lepšie ako my, poslúžia iní."

"Po celý život budeme mať čo naprávať. Uspokojte sa, pokorte sa pred Bohom a vždy niečo naprávajte."

"Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou."

"Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca."

"Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše."SV. IGNÁC Z LOYOLY

"Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky."

”Ak ťa obzvlášť trápi nejaká tvoja chyba, začni proti nej bojovať a neprestaň, kým ju s pomocou Božou nepremôžeš.”

”Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia nedajú nič, obdržím všetko od Boha.”

”Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý.”

”Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.”SV. IRENA Z LYONU

"Božie Slovo prebývalo v človeku a stalo sa synom človeka, aby si človek zvykol chápať Boha a Boh, aby si zvykol prebývať v človeku láskavo podľa vôle Otcovej."

"Veď to je dôvod, prečo sa slovo stalo človekom a Boží Syn synom človeka: aby sa človek stal Božím synom tým, že vstúpi do spoločenstva so slovom a dostane tak Božské synovstvo."

"Uzol vzniknutý neposlušnosťou Evy, bol rozviazaný poslušnosťou Márie. Čo zauzlila panna Eva neverou, to rozuzlila Panna Mária vierou."SV. JÁN MELCHIOR BOSCO

"O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte."SV. KATARÍNA SIENSKÁ

"Kladiem si otázku, čo alebo kto bol príčinou, že si dal človeku tak veľkú dôstojnosť? Iste to bola jedine tvoja nesmierna láska, s ktorou si sám v sebe pozeral na svoje stvorenia a zamiloval si ich; veď si ich stvoril z lásky až lásky si mu dal bytie schopné pokúšať tvoje večné dobro."BL. MATKA TEREZA

"Nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší. Buďte živým výrazom Božej dobroty: svojou tvárou, nežnosťou v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou vo vašom pozdrave."SV. MIKULÁŠ Z FLUE

"Môj Pán a môj Bože, vezmi mi to, čo ma od Teba vzďaľuje. Môj Pán a môj Bože, daj mi to, čo ma privádza k Tebe. Môj Pán a môj Bože, odpútajte ma od seba samu, aby som Ti úplne patril."SV. TEOFIL Z ANTIOCHIE

"Čo by na tom bolo zvláštneho, keby Boh vytvoril svet z nejakej vopred existujúcej hmoty? Remeselník, keď sa mu dá materiál, urobí z neho, čo chce. Ale Božia moc sa prejavuje práve v tom, že vychádza z ničoho a urobí všetko, čo chce."SV.TOMÁŠ AKVINSKÝ

"Vierou vopred vychutnávame poznanie, ktoré nás urobí blaženými v budúcom živote."SV.TEREZKA Z LISIEUX

”Láska môže nahradiť dlhý život. Ježiš nepozerá na čas, lebo v nebi čas nejestvuje. Pozerá iba na lásku.”

"Pochopila som, že bez lásky sú všetky diela len ničotou, a to aj diela najúžasnejšie, ako je vzkriesenie mŕtvych alebo obrátenie národov..."

”Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.”

”Mojou jedinou zbraňou je láska a utrpenie.”

”Šťastie, láska, pokoj, ktorý mám, si, Spasiteľ môj, len ty sám!”

”Môj jediný pokoj, moje jediné šťastie, moja jediná láska si ty, Pane môj.”

”Chcem využívať i tie najmenšie veci a robiť ich z lásky.”

”Ježišu, viem, že za lásku sa platí iba láskou. Preto som hľadala a našla prostriedok na uľahčenie svojho srdca tým, že som na tvoju lásku odpovedala láskou.”

”Ježišu, prosím ťa len o pokoj a lásku, nekonečnú lásku, ktorá nepozná iné hranice ako teba.”

”Prichádzam k tebe, aby som našla domov v oceáne lásky.”

”Jediný skutok lásky nám umožňuje lepšie spoznať Ježiša... Priblíži nás k nemu na celú večnosť!”

”Cítim, že Ježiš sám vo mne pôsobí, keď som milosrdná. Čím viac sa s ním zjednocujem, tým viac milujem aj svoje sestry.”

”Boh je obdivuhodný, ale predovšetkým je hoden lásky. Milujme ho teda!”

”Môj život je chvíľkou, okamihom, ktorý mizne. Môj život je chvíľkou, ktorá uniká ako sen. Na zemi, Bože, mám pre lásku k Tebe len dnešný deň!”

”Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch.”

”Dokonalá láska k blížnemu spočíva v tom, že znášame chyby iných, nečudujeme sa nad ich slabosťami, tešíme sa tým najmenším cnostným úkonom, ktoré ich vidíme konať.”

”Z lásky k Bohu prijímam všetko, aj všetky druhy nezmyselných nápadov, ktoré mi prídu na myseľ.”

”Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.”

”Milovať znamená dať všetko a dať samu seba.”

”Ježiš sa robí chudobným, aby sme mu mohli darovať lásku.”

”Nikdy som Bohu nedarovala niečo iné ako lásku. Teraz sa mi odpláca láskou. A to nie je ešte všetko. Čoskoro mi dá viac.”

”Láskou zapálený človek nemôže byť nečinný.”

”Neľutujem, že som sa vydala napospas láske!”

”Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň.”

”Aké šťastie, že sa Boh stal človekom, aby sme ho mohli milovať. Ináč by sme sa to neodvážili.”

”Nepoznám pre seba inú cestu na dosiahnutie dokonalosti ako lásku... Naše srdce je stvorené pre lásku!”

”Zdvihnúť čo i len špendlík z lásky môže obrátiť človeka. Aké veľké tajomstvo! Len Ježiš môže dať našom skutkom takúto hodnotu.”

"Aby som ťa, Ježišu, milovala, ako ty miluješ mňa, musím si požičať tvoju vlastnú lásku, jedine vtedy nájdem odpočinok."

”Som iba bezmocné a slabé dieťa, ale práve moja slabosť mi dáva odvahu, aby som sa ponúkla ako obeta tvojej Láske, Ježišu!”

”Aby láska bola plne uspokojená, musí sa znížiť, znížiť až k ničote a túto ničotu pretvoriť v oheň.”

”Ó, Ježišu, viem, za lásku sa platí iba láskou, preto som hľadala a našla spôsob, ako uľaviť svojmu srdcu, v tom, že na tvoju lásku odpovedám láskou.”

”Keď som rozjímala o týchto Ježišových slovách, uvedomila som si, aká nedokonalá je moja láska k mojim sestrám a videla som, že ich nemilujem tak, ako ich miluje Pán Boh.”

”Áno, ak preukazujem lásku, cítim, že vo mne účinkuje sám Ježiš. Čím väčšmi som s ním spojená, tým väčšmi milujem všetky svoje sestry.”

”Ježišu, moja láska vrhá k tebe, chcela by zaplniť priepasť, ktorá ju priťahuje, ale beda, nie je ani kvapkou rosy, čo sa rozplynie v oceáne!”

”Nestačí dať každému, kto nás prosí, ale musíme predchádzať želania, ukázať, že sme vďační a že sa cítime poctení, keď smieme urobiť nejakú službu.”

”Jediný skutok lásky nám umožňuje lepšie poznať Ježiša.”

”Robiť dobro bez Božej pomoci je rovnako nemožné ako nechať v noci svietiť slnko.”

”Musíme siať okolo seba dobro a nestarať sa o to, čo vyrastie. Pre nás práca, pre Ježiša úspech. Nesmieme sa zľaknúť boja, keď ide o dobro blížneho.”

”Preto sa dáte tak ľahko vyviesť z rovnováhy, lebo si vopred neupokojíte srdce. Ak vás niekto rozčúli, najlepší prostriedok, ako nájsť vnútorný pokoj, je pomodliť sa za toho človeka.”

”Chcem, aby moje myšlienky boli vždy poznačené priazňou, lebo Ježiš povedal: Neodsudzujte a nebudete súdení! (Lk 6, 37)”

”Len jedno treba konať: milovať Ježiša, milovať ho zo všetkej sily svojho srdca a zachraňovať pre neho duše, aby bol milovaný...”SV. TOMÁŠ MORUS

"Nemôže sa stať nič, čo Boh nechce. Takže čokoľvek on chce, aj keď sa nám to zdá najhoršie, je v skutočnosti pre nás to najlepšie."SV. TERÉZIA BENEDIKTA OD KRÍŽA

"Láska vo svojej najvyššej podobe je splynutím bytostí v obojstrannom odovzdávaní sa jeden druhému."

”Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický viac alebo menej, či je toho "morálne hodný", alebo nie.”

”Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou.”

”Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k Bohu.”

 


 

zdroj:www.katolici.szm.com/VYROKY/Vyroky.html

 

 

Páter Pio:

 

Pán je Otec, ten najláskavejší a najlepší zo všetkých.
Čím väčšmi človek miluje Boha, tým menej cíti túto lásku.
Žite v úplnom pokoji, lebo v ňom nájdete svetlo.
Nestrácajte radosť, buďte pokojní a dovoľte Bohu konať tak, ako sa jemu páči.
Boh kresťanov je Bohom metamorfóz: keď mu vhodíte do lona svoju bolesť, získate pokoj; dáte mu svoje zúfalstvo a dostanete nádej.
Trpezlivo sa pokorte pred Bohom. Podľa nebeského Hudobníka jemne doťahujte či uvoľňujte strunu svojho srdca, aby sa doladila.
Ježiš dopúšťa duchovné boje pre naše očistenie, nie ako trest. Utrpenie nie je na našu smrť, ale na našu spásu.
Ak ste Bohu dali a zasvätili všetko, čoho sa potom bojíte?
Nevšímajte si posmech hlupákov. Vedzte, že svet a jeho ľudia sa vždy vysmievali zo svätých. Oni ich však ignorovali a zvíťazili nad svetom i jeho normami.
Cesta k dokonalosti je dlhá, tak dlhá, ako jeden ľudský život.
Musíte milovať, milovať, milovať nadovšetko. Medzi tajomstvami vedy a svetlom viery- milovať …
Majte Ježiša stále na mysli, v srdci a pred očami. On nech je navždy vaším začiatkom, vaším pokračovaním a vaším koncom a nech pohltí celý váš život.
Stále napredujte, a hoci budete postupovať malými krôčikmi, aj tak zájdete ďaleko.
Pán vo vás pôsobí a vy nemusíte robiť nič, treba len nechať dvere vášho srdca dokorán, aby mohol pôsobiť, ako sa mu páči.
Majte ustavične veľkú Matku Božiu pred očami. Čím vyššie ju vyzdvihovali, tým väčšmi sa pokorovala.
Musíte hovoriť s Ježišom nielen ústami, ale aj srdcom, dokonca pri niektorých príležitostiach by ste mali hovoriť len svojím srdcom.
V čase duchovných úzkostí sa nechajte pribiť na drevo Ježišovho kríža z druhej strany, aby ste tak mohli počuť jeho dych a tlkot Božského Srdca.
Ak nie je v duši človeka nič, len túžba milovať Boha, je v nej už všetko. Sám Boh je v nej, lebo Boh neprebýva tam, kde niet túžby milovať Ho.

 

Citáty svätých:

Kto nevie mlčať, toho nepriateľ ľahko premôže. (sv. Albert Veľký)

Keď čítame Sv. Písmo, Boh sa vracia poprehádzať sa v pozemskom raji. (sv. Ambrosius)

Sv. Písma neprikazujú nič okrem lásky. (sv. Augustín)

Miluj a potom môžeš konať, čo chceš. (sv. Augustín)

Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu. (sv. Augustín)

Mlčaním vytvárame základ pre slová. (sv. Bazil Veľký)

Zlo stojí nielen proti dobru, ale aj proti sebe samému. (sv. Bazil Veký)

Nikdy nezúfaj pred Božím milosrdenstvom. (sv. Benedikt z Nursie)

Všetka sila pochádza z mlčania. (sv. Bernard z Clairvaux)

Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha. (sv. Bernard zo Sieny)

Len toľko poznávame, koľko milujeme. Kto nemiluje, nič nevie. (sv. Bernard zo Sieny)

V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milos Boha.                 (sv. Cyril Jeruzalemský)

Kto nečíta písmo, nepozná Krista. (sv. Hieronym)

Buď miluje všetkých rovnako, alebo nikoho. (sv. Hieronym)

Spáchať nejakú mrzkosť, je smrťou duše, ale zúfať je zostúpiť do pekla. (sv. Izidor zo Sevilly)

S ježišom žiť, za Ježiša umierať. (sv. Jakub)

Človek je tak stvorený, že ho dojíma, keď vidí, že ho niekto miluje a čoskoro on tiež miluje toho, kto ho prv miloval. Takto vzniká láska Božia v srdci človeka. Z poznanej lásky vzniká láska. (sv. Katarína Sienská)

Ak nedúfaš, nenájdeš to, čo presahuje tvoje nádeje. (sv. Klement Alexandríjsky)

Buďte stále veselé, pretože smútok je matkou vlažnosti. (sv. Mária Dominika Mazzarellová)

Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí. (sv. Dominik Sávio)

Čím viac poznáme ľudí, tým menej ich milujeme. S Bohom je to naopak: Čím viac ho poznaáme, tým viac ho milujeme.                            (sv. Ján Mária Vianney)

Keby som bol jednou nohou v nebi a bolo by mi povedané, aby som šiel znovu na zem, aby som tam obrátil jedného hriešnika, vrátil by som sa. (sv. Ján Mária Vianney)

 

Viac tu: https://dominikkabodnarova.webnode.sk/citaty/citaty-svatych/