Telesné uzdravenie

 

1.     Choroba tela a jej uzdravenie ( Telesné uzdravenie):

 Každé spasiteľské konanie Boha sa prejavuje 2 spôsobmi: skutkami a slovami

 II.vatikánsky koncil: „Jzjavenie sa deje slovami a činmi, ktoré sú spolu spojené. Tak ako činy zjavujú a potvrdzujú učenie, tak oznamujú slová zo svojej strany činy a vysvetľujú ich. Ježiš Kristus (skutok a Božie slovo) je naplnením zjavenia“

Schopnosť uzdravovať znamená predovšetkým schopnosť lásky k blížnemu

Ježiš- uzdravovacie poslanie Ježiša je výnimočné, zázračné, jedinečné (evanjelium je nekonečná reťaz skutkov milosrdenstva Ježiša Krista, ktorý uzdravuje všetkých chorých)

 

Cirkev- „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20,21)

    Ježiš najskôr posiela 12 apoštolov, potom je vyslaných 72 učeníkov „Uzdravujte chorých a povedzte im ´Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo´ až ku všetkým veriacim „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi...“ (Mk 16,15-18)

  „Jedným z príznakov, ako rozpoznať pravého apoštola sú znamenia divy a mocné činy (2 kor.12, 12, Rim15,19)“

 

Znamenia:

V 4.evanjeliu Ján nehovorí o zázrakoch ale o zjaveniach. Každé zjavenie má nejaký význam. Tak ako dym signalizuje prítomnosť ohňa, zázrak alebo uzdravenie vyjadrujú, že Boh je tu, aby nás vykúpil. Sú to citlivé znamenia neviditeľného Božieho pôsobenia.

     Uzdravenia sú ako „semafory“, ktoré nám ukazujú:

1.Že Ježiš dnes žije a má rovnakú moc ako kedysi v Samarii a Galilei, aby mohol uzdravovať chorých

2.Že Boh nás miluje a chce celkovú spásu každého človeka, jeho tela i duše

3.Že Ježiš Kristus je Mesiáš (keď sa krstieľovi učeníci vybrali za Ježišom, aby sa ho spýtali, či on je Mesiáš, neodvetil im, začal však uzdravovať chorých)

 

     Veľa ráz si ľudia nepripúšťajú zázraky či uzdravenia, pretože by museli uznaj aj samotného Ježiša a jeho učenie, ale aj jeho nároky (teda podľa jeho učenia aj skutočne žiť a konať).  Pripustiť existenciu znamení si vyžaduje spoznať ich význam, preto ich niektorí zavrhujú.

     Uzdravenia nie sú dôkaz správnosti, ako si vyskúšať hodnovernosť nejakého učenia. Je to Boh, ktorý uzdravuje. Ježiš neuzdravuje preto, aby dokázal, že je Boh, ale preto, lebo je Boh.

     Každé znamenie má svoj význam. To je cieľ uzdravení, ktoré Pán činí. Majú nám pripomenúť, že Boh je medzi nami a je schopný robiť zázraky. Dokazujú Božiu moc a tak sa mu môžeme plne oddať po všetkých stránkach ľudského života. Že zázraky sú znamenia, to nám ukazujú početné svedectvá konkrétnych ľudí (napr. len v Lurdoch od roku 1958-1978 je samotnou cirkvou oficiálne potvrdených celkom 64 zázračných uzdravení, pričom do archívov sa len do roku 1972 zaznačilo celkom 5.432 prípadov uzdravenia konkrétnych ľudí, ktorí to potvrdili).

Zázraky a uzdravenia:

     Nie všetky  uzdravenia predstavujú zázraky Pána. Niektoré uzdravenia vďačia modlitbám a preto ich netreba počítať za zázraky.

     O zázraku hovoríme, keď ide o uzdravenie, pri ktorom zlyhala každá lekárska veda, no Boh to dokázal. V prípadoch, keď Pán napr. urýchľuje nejaký uzdravovací proces, ktorý sa mohol uskutočniť aj iným spôsobom, či už pomocou liekov, operácie, alebo zotavenia, vtedy hovoríme jednoducho len o uzdravení a nie o zázračnom uzdravení. Preto nie každé uzdravenie dosiahnuté pri modlitbe sa má označiť ako zázračným. Konkrétne prípady zázračných uzdravení:(viď. samotná publikácia str.58-60).

     Úplne sa mýlia tí, ktorí uzdravenia považujú za niečo povrchné alebo náhodné v Ježišovom konaní. Mnohí za niečo bežné, a mnohí so slovami“ že veď aj tak by sa tak napokon stalo, aj bez zásahu Ježiša“. A tí ktorí si myslia, že uzdravenia nie sú v súčasnosti potrebné a že najpodstatnejšie je hlásať len evanjelium, zabúdajú na Ježišovu pastiersku metódu.

    Ako kresťania, či aj ako cirkev plánujeme a hľadáme tisíc spôsobov, ako pritiahnuť ľudí, ktorých prichádza do kostolov čoraz menej. Usporadúvame rôzne programy, slávnosti, koncerty, stretnutia a pod., no výsledky sú často veľmi úbohé. Ježiš uzdravoval chorých a ľudia prichádzali v húfoch. Je dnes zrejmé, že prečo. Bolo ich toľko, že mrzákov museli dokonca spúšťať cez strechu Petrovho domu, aby sa dostali dnu, bližšie ku nemu.

     Dnes sa situácia opakuje. Keď Ježiš uzdravuje chorých, schádzajú sa davy, že ani štadióny nestačia a tam sa zvestuje Božie kráľovstvo, tam sa hlása aj evanjelium. Dôsledky tohto javu sú teda oveľa zásadnejšie, ako len samotné napr. telesné uzdravenia.

 

„Modlitba pre chorých (Modlitba pre telesné uzdravenie)“ – viď. samostatná podstránka

 

      Eucharistia (sv.prijímanie Tela Ježiša).

Je miesto zvlášť určené pre telesné uzdravenie ( teda možno aplikovať po prijatí eucharistie modlitbu za uzdravenie chorých).