Ruženec

 

Modlitba svätého ruženca

Svätý ruženec má štyri časti s jednotlivými tajomstvami:
radostný ruženec
bolestný ruženec
slávnostný ruženec.
ruženec svetla (v roku 2002 ho stanovil Svätý Otec Ján Pavol II.)

Ako sa modliť ruženec

Modlitba svätého ruženca začína prežehnaním sa a znamením kríža.Nasleduje modlitba Verím v BohaOtče náš, 3x Zdravas' Mária s vloženými prosbami pre jednotlivé tajomstvá a modlitbou Sláva Otcu.

Potom nasledujú modlitby 5 desiatkov s jednotlivými tajomstvami.

Každý desiatok začína modlitbou Otče náš, 10x Zdravas' Mária s tajomstvom, Sláva Otcu a končí fatimskou modlitbou Ó, Ježišu.

Modlitbu svätého ruženca môžeme zakončiť modlitbou Zdravas' Kráľovná a znamením kríža.

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

 

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý... (vložíme prosbu a)b)c) z príslušného ruženca) Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz, i v hodine smrti našej. Amen

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

 

Ó Ježišu odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.Radostný ruženec
Prosby:
a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru
b) ktorý nech posilňuje našu nádej
c) ktorý nech roznecuje našu lásku

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):
1. ktorého si Panna z Ducha Svätého počala /pokora/ (Lk 1, 26-38)
2. ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila /láska k blížnemu/ (Lk 1, 39-56)
3. ktorého si Panna v Betleheme porodila /duch chudoby/ (Lk 2, 1-21)
4. ktorého si Panna v chráme obetovala (Lk 2, 22-40)
5. ktorého si Panna v chráme našla /poslušnosť, čistota/ (Lk 2, 41-51)


Bolestný ruženec
Prosby:
a) ktorý nech osvecuje náš rozum
b) ktorý nech posilňuje našu vôľu
c) ktorý nech posilňuje našu pamäť

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):
1. ktorý sa pre nás krvou potil /ľútosť nad našimi hriechami/ (Lk 22, 39-46; Mt 26, 36-56; Mk 14, 32-52;
2. ktorý pre nás bičovaný bol /odpustenie našej zmyselnosti/ (Mt 27, 26; Mk 25, 15; Jn 19,1)
3. ktorý pre nás tŕním korunovaný bol /odpustenie našich hriešnych túžob/ (Mt 27, 27-31; Mk 15, 16-20)
4. ktorý pre nás tažký kríž niesol /znášanie našich ťažkostí/ (Lk 23, 26-30; Mt 27, 32)
5. ktorý pre nás ukrižovaný bol /väčšia láska k Bohu a dušiam/ (Lk 23, 33-44; Mt 27, 33-56; Mk 15, 21-41;


Slávnostný ruženec
Prosby:
a) ktorý nech usporaduje naše myšlienky
b) ktorý nech riadi naše slová
c) ktorý nech spravuje naše skutky

Tajomstvá /ovocie tajomstva/ (text vo Svätom písme):
1. ktorý slávne z mŕtvych vstal /viera v Božiu Lásku/ (Lk 24, 1-12; Mt 28, 5-8; Mk 16, 5-14)
2. ktorý slávne na nebesia vstúpil /túžba po nebi/ (Lk 24, 50-53; Mk 16, 19-20; Sk 1, 4-11)
3. ktorý nám Ducha Svätého zoslal /príchod Ducha Svätého do našich sŕdc/ (Sk 2, 1-13)
4. ktorý ťa, Panna, do neba vzal /milosť dobrej smrti/ (Zj 12, 14-16)
5. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval /veľká úcta k Panne Márii/ Zj 12, 1-3)


Ruženec svetla
Prosby:
a) ktorý nech je Svetlom nášho života
b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou
c) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy

Tajomstvá:
1. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie (Mt 3, 13-17; Lk 3, 22; Mk 3, 35)
2. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru (Jn 2, 1-11)
3. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie Mt 4, 12-17, 23-24)
4. ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia (Mt 17, 1-9)
5. ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti (Mt 26, 26-29)

 

Zdravas Kráľovná

V: Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca.

R: Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa:

Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž, priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. AmenViac tu: https://spolukbohu.webnode.sk/modlitby/ruzenec/