Pred čítaním Sv.Písma

Modlitba pred čítaním Svätého písma

 

     Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste.

     Bože Duchu Svätý, ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať; prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť.

     Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj moje srdce láskou k tebe, keď budem čítať Sväté písmo, a daj, nech ťa stále hlbšie poznám.

     Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý môj život.

 

Modlitba po čítaní Svätého písma

 

     Bože Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma.

     Verím, že Ježiš Kristus je PRAVDA. Posilňuj ma v tejto viere

     Verím, že Ježiš Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovávať všetky jeho slová a nasledovať jeho príklad.

     Verím, že Ježiš Kristus je ŽIVOT. Uč ma s úctou a láskou často prijímať sväté sviatosti na udržanie a zveľadenie Božieho života vo mne.

     Panna Mária, nech na tvoj príhovor a podľa tvojho príkladu vždy ochotne prijímam a v srdci zachovávam každé slovo, ktoré pochádza od Boha.Viac tu: https://spolukbohu.webnode.sk/modlitby/modlitby-pred-a-po-citani-sv-pisma/