Modlitby pri útoku diabla:

 

 

M

Modlitba k preblahoslavenej Panne Márii

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, kráľovná anjelov, vypočuj našu modlitbu a svojimi rukami ju polož pred trón tvojho Syna Ježiša.
Ty si od Boha skrze svojho Syna prijala poslanie bojovať spolu s ním proti pekelným mocnostiam a pýche satana. Preto ťa Boh vo chvíli tvojho počatia obdaril nepoškvrnenosťou a naplnil svojou milosťou. Ako Matka Cirkvi a Matka naša nám preto môžeš pomáhať na ceste k tvojmu Synovi Ježišovi.
Prosíme ťa, Panna Mária, aby nám Boh na tvoj príhovor poslal svojich anjelov, aby vyhnali spomedzi nás všetkých zlých duchov, ktorí nás chcú oklamať. Otvor naše uši, aby sme počuli hlas Michala archanjela v nebi: Kto je ako Boh?
Pomáhaj nám, aby sme sa podľa tvojho vzoru stávali pokornejšími pred Bohom i pred ľudmi. Pomáhaj nám rozhodnejšie bojovať proti duchom nečistoty a vzbury. Roznecuj náš smäd po modlitbe. Pomáhaj nám často prijímať sviatosti, najmä sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Pomáhaj nám milovať každého človeka, odpúšťať každému a s každým nažívať v pokoji.
Božia Matka, utiekame sa pod plášť tvojho milosrdenstva a veríme, že budeme chránení pred diablovými hrozbami.
Panna Mária, chráň v nás lásku k Bohu, horlivosť za Božiu slávu, poslušnosť Božím zákonom a radosť z prežívania evanjelia.
Buď s nami v poslednej chvíli nášho života, chráň nás pred pokušeniami, pochybnosťami, strachom a vzburou, ktorými na nás bude útočiť diabol v poslednej chvíli nášho života.
Pomôž nám, aby sme po pozemskom živote, prežitom v spojení s Otcom, Synom a Svätým Duchom, spolu s tebou prežívali večnú slávu, kde sa definitívne zavŕši víťazstvo nad diablom. Amen.

Zdravas, Kráľovná,…

 

 

 

M

Modlitba ku sv. Michalovi archanjelovi:

 

Slávne knieža nebeských vojsk,
svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase,
ktorý vedieme proti  kniežatstvám a mocnostiam,
proti vládcom tohto temného sveta
a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom,
ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných
na svoj obraz a podobu
a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov,
tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi,
vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov,
ktorí boli proti tebe bezmocní
a už nebolo pre nich miesta v nebi.
A anjel odpadlík,
Ktorí sa zmenil na anjela temnosti,
a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil,
bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi.
Ale tento prvý nepriateľ ľudstva
a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru.
Prestrojený za anjela sveta
chodí so zástupmi skazených duchov,
napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista,
plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby
duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd,
ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom
jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania
a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti.
Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva
zaplavujú blenom a palinou Cirkev,
nepoškvrnenú Baránkovu nevestu,
a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža,
na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov

a dožič mu víťazstvo. Amen.

 

 

Modlitba ku Ježišovi Kristovi I.

 

Ježišu, môj vykupiteľ a osloboditeľ, klaniam sa ti ako tí, ktorých si počas svojho života stretol, poľutoval a oslobodil z krutej moci diabla. Premáha ma tvoje milosrdenstvo a tvoja dobrota, ale zároveň uznávam tvoju silu a moc nad satanom a jeho spoločníkmi. Ty si pohrozil zlým duchom a oni vyšli zo svojich obetí. A svojim synom si vrátil zrak, sluch, reč, ale nadovšetko radosť a milosť.
Môj Ježišu, aj mňa sužuje pekelný nepriateľ a bráni mi v každodennom raste a práci a ruší môj nočný odpočinok. Veľmi silno cítim jeho prítomnosť, najmä keď sa denne snažím žiť dobrým a bezhriešnym životom.
Verím v teba, drahý Ježišu.
Ty si živý Boží Syn, splodený Otcom a zjednotený s Duchom Svätým. Aby si ma vyslobodil z otroctva hriechu a diabla, neváhal si zostúpiť medzi nás, opustiť svoj nebeský príbytok a stať sa človekom ako my. Prijal si krehké ľudské telo a hlásal si medzi nami blahozvesť slobody. Aby si nám prejavil svoju lásku, prijal si Otcov plán, vystúpil si na Kalváriu a v krutých mukách si za nás zomrel. Vylial si za nás svoju krv a priniesol si nám víťazstvo nad diablom.
Klaniam sa ti, môj Ježišu,a ďakujem ti v mojom mene, v mene Cirkvi a celého ľudstva, že si nám znova dal možnosť piť čistú vodu z tvojich prameňov spásy.
Skrze tvoju krv, vyliatu za nás, osloboď ma od všetkých útokov diabla. Buď so mnou, keď ma pokúša telo a svet.
Chráň ma na ceste k tebe, chráň moje zdravie, moju rodinu, môj domov a moju prácu.
Daj, aby som stále, v každej chvíli dňa cítil tvoju prítomnosť.
  Otče náš…
Od klamných úkladov diabla,
  osloboď nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a každej zlej túžby,
 osloboď nás, Pane.
Od pekelného trestu,
osloboď nás, Pane.

            Modlime sa.

Milosrdný a verný Bože, ty ustavične voláš tých, ktorí sa od teba vzdialili, aby sa obrátili a žili, krvou svojho Syna ich znova uzdravuješ z diabolských klamstiev. Obdar nás vôňou mojej milosti, aby sme sa obnovili tvojím Duchom Svätým a opätovali tvoju večnú a nekonečnú lásku. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

 

 

Modlitba ku Ježišovi Kristovi II.

 

Ježišu, môj osloboditeľ,
môj Pán a môj Boh,
môj Pán a moje všetko,
ty si nás svojou obeťou na kríži vykúpil
a zvíťazil si nad satanom.
Osloboď ma od jeho zákernej prítomnosti
a od všetkých jeho hrozieb.
O to ťa prosím skrze tvoje meno,
o to ťa prosím skrze tvoju krv vyliatu za nás,
o to ťa prosím skrze kríž, na ktorom si za nás obetoval svoj život,
o to ťa prosím na príhovor nepoškvrnenej a bolestnej
Panny Márie, ktorá stála pod krížom.
Nech ma krv a voda,
ktoré vyšli z tvojho prebodnutého boku na kríži,
očistia, posvätia, obmyjú a oslobodia.
Uzdrav ma, Pane.
Osloboď ma, Pane.

Pomôž mi, Pane. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Korunka k sv. Michalovi:

Korunkou k sv. Michalovi si možno krásne uctiť tohto veľkého archanjela a deväť anjelských chórov. Čo myslíme pod slovom chóry? Zdá sa, že Boh stvoril rôzne rády anjelov. Písmo rozlišuje deväť rádov. Sú to serafi, cherubi, tróny, panstvá, sily, mocnosti, kniežatstvá, archanjeli a anjeli (Iz 6,2, Gen 3,24, Kol 1,6, Ef 1,21, Rim 8,38). Možno ich je viac, ale iba tieto nám boli zjavené. Serafi sa považujú za najvyšších, ktorí sú najdôvernejšie spojení s Bohom, kým anjelské chóry sú najnižšie.
Pôvod Korunky k sv. Michalovi siaha k Božej služobníčke Antónii d´ Astonac, ktorej sa vo videní zjavil sv. Michal. Povedal Antónii, aby si ho uctievala modlitbou k deviatim anjelským chórom. Toho, kto sa bude modliť túto pobožnosť z úcty k nemu, budú pri svätom prijímaní sprevádzať deviati anjeli, vybraní po jednom z každého chóru. Tým, ktorí sa budú denne modliť túto Korunku, bude pomáhať sv. Michal a všetci svätí anjeli po celý život.
Bože, príď mi na pomoc.
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
Sláva Otcu…
(Po modlitbe ku každému z deviatich chórov nasleduje Otče náš a trikrát Zdravas´ Mária).

  1. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru serafov nech nás Pán urobí hodnými horieť ohňom dokonalej lásky. Amen.
  2. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru cherubov nech nám Pán udelí milosť zanechať hriešne cesty a vykročiť na cestu kresťanskej dokonalosti. Amen.
  3. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru trónov nech nám Pán vloží do srdca ducha pravej a úprimnej pokory. Amen.
  4. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru panstiev nech nám Pán udelí milosť ovládať naše zmysly a premáhať neviazané vášne. Amen.
  5. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru síl nech Pán chráni naše duše pred diablovými úkladmi a pokúšaním. Amen.
  6. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru mocností nech nás Pán chráni pred zlým a pred pádom do pokušenia. Amen.
  7. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru kniežatstiev nech Pán naplní naše duše duchom pravej poslušnosti. Amen.
  8. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru archanjelov nech nám Pán dá vytrvalosť vo viere a vo všetkých dobrých dielach, aby sme dosiahli nebeskú slávu. Amen.
  9. Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru anjelov nech nás Pán svojimi svätými anjelmi chráni v tomto smrteľnom živote a privedie do večnej slávy. Amen.

Nasleduje Otče náš na počesť anjelov: sv. Michala, sv. Gabriela, sv. Rafaela a anjelov strážcov.

Záverečná modlitba
Slávne knieža, svätý Michal, vodca a veliteľ nebeských zástupov, strážca duší, premožiteľ odbojných duchov, služobník v dome božského Kráľa a náš obdivuhodný sprievodca, ty sa skvieš vznešenosťou a nadprirodzenými čnosťami, obraciame sa na teba s dôverou a prosíme, aby nás chránil od každého zla a svojou milostivou ochranou nám pomáhal slúžiť Bohu po všetky dni nášho života.

V. Oroduj za nás, slávny sv. Michal, knieža Kristovej Cirkvi.
R. Aby sme sa stali hodnými jeho prisľúbení.

Všemohúci a večný Bože, ty si nám vo svojej nevýslovnej dobrote a milosrdnej túžbe spasiť všetkých ľudí ustanovil slávneho archanjela, sv. Michala, za knieža tvojej Cirkvi. Vysloboď nás od našich nepriateľov, aby nás netrýznili v hodine našej smrti, ale aby nás sv. Michal priviedol k tebe. Prosíme ťa o to pre zásluhy Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

 

 

 

Modlitba pápeža Leva XIII.

Svätý Michal, archanjel,
bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne
prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana
A iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší
potulujú po svete. Amen.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami (trikrát).

 


 

Úkon zasvätenia Panne Márii od sv. Maximiliána Kolbeho:

 

Nepoškvrnená Kráľovná a Matka Cirkvi,
dnes sa ti znova a navždy zasväcujem,
aby si ma použila
pre príchod Ježišovho kráľovstva
na celom svete.
Na tento úmysel ti obetujem
všetky modlitby, skutky a obety tohto dňa.

Panna Mária, ty si bola počatá bez hriechu,
oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame,
i za tých, ktorí ťa neprosia o pomoc,
najmä za nepriateľov Cirkvi
a tých, ktorých ti zverujeme.

Pod tvoju ochranu sa utiekame,
svätá Božia Rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,

ty, Panna slávna a požehnaná.

 

 

 

Zdroj: modlitba.sk