Modlitba za duše v očistci

 

M.: Všemohúci Bože, Otče dobroty a milosrdenstva, zmiluj sa nad dušami, trpiacimi v očistci a pomôž: Mojim milým rodičom a predkom.

VŠ.: Ježišu môj, milosrdenstvo! (Opakuje sa po každej prosbe.)

M.: Mojim bratom, sestrám a príbuzným. 
Všetkým, ktorí ml preukázali dobrodenia na
duši a na tele. 

Môjim priateľom a podriadeným.
Všetkým, ktorým som zaviazaný láskou a Modlitbou.
Všetkým, ktorým sotn urobil krivdu alebo škodu.
Všetkým, ktorí mne ublížili.

Všetkým, ktorých Ty, Pane, zvlášť miluješ.
Tým, čo sú najbližšie k spaseniu. 
Tým, čo najvrúcnejšie po Tebe túžia. 
Tým, čo najviac trpia. 

Tým, čo sú najdalej od vyslobodenia.
Tým, ktorým sa dostáva najmenej pomoci
Tým, čo sa najviac zaslúžili o Cirkev. 
Bohatým ktorí sú tam najchudobnejší. 

Mocným, ktorí sú teraz len ako nepatrní sluhovia
Zaslepeným, ktorí teraz svoj nerozum uznávajú.

Márnivým, ktorí svoj čas premrhali.

Chudobným, ktorí Božie bohatstvo nehľadali.
Vlažným, ktorí sa len málo modlili. 

Lenivým, ktorí toľko dobrých skutkov premeškali.

Ľahostajným, ktorí prijímanie sviatostí zanedbávali.
Tým, Čo zo zvyku hrešili a len zázrakom milošti sa zachránili.

Rodičom, ktorí nebdeli nad svojimi deťmi,

Predstaveným, ktorí sa nestarali o spásu svojich podriadených.
Úbožiakom, Čo len po peniazoch a radovánkach túžili.
Svetákom, čo svoje peniaze a nadanie nevyužili v prospech neba.

Nerozumným, čo videli toľkých umierať, predsa nemysleli na vlastnú smrť.
Všetkým, ktorých budeš tým prísnejšie súdiť, Čím viac si im sveril.
Pápežom, kráľom a kniežatám.
Biskupom a ich radcom.

Mojim učiteľom a duchovným vodcom.
Zomrelým kňazom tohto biskupstvá.
Kňazom a rehoľníkom celej katolíckej Cirkvi.
Obhájcom svätej viery.
Padlým na bojišti.
Pochovaným v mori.
Zomrelým bez prijatia sviatostí.
Tým, čo sa často modlili za duše v očistci.

Tým, Čo dnes alebo zajtra umrú.

Mojej úbohej duši, ked sa raz objaví pred Tvojím súdom. (Tri razy.)

M.; Odpočlnutie večné daj,  Pane, všetkým dušiam v očistci, od brány pekelnej vysloboď ích Pane

Vš: Á svetlo večné nech im svieti 
M.: Nech odpočívajú pre Božie milosrdenstvo vo svätom pokoji. 
VŠ.: Amen.