Modlitba pred vstupom na internet

 

Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne, hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa, na cestách internetom, viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

 

Modlitba používateľa internetu

Všemohúci Bože, pred tebou nič nie je skryté. Prosím, daj, aby som v priestore internetu hľadal a prijímal iba to, čo je milé tebe, lebo teba chcem chváliť, tebe chcem ďakovať.

Prosím ťa, usmerňuj moje myšlienky: daj mi múdrosť rozpoznať dobré a zlé, daj mi silu prikloniť sa vždy k dobrému. Osvieť mi rozum a posilni myseľ, naplň ma svojím Duchom.

Bože, zmiluj sa a prejav svoje milosrdenstvo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen

 

 

 

Patrón internetu: svätý Izidor Sevillský

Dňa 30. septembra 2008 otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský udelil cirkevné schválenie slovenskému prekladu modlitby k svätému Izidorovi, patrónovi internetu, čo vyvolalo veľký ohlas v médiách i v radoch veriacich. Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky.

 

Prečo je potrebná takáto modlitba?
Veriaci kresťan má na pamäti slová Pána Ježiša, ktoré viackrát odznievajú v evanjeliách: "Modlite sa...!" Modlitba dokáže dať človeku úľavu, ale aj posilu. Modliť sa môžeme pred jedlom i po ňom, pred operáciou v nemocnici, pred jazdou v aute a pod. Mnohé činnosti, či zamestnania majú aj svojich patrónov, napr. hasiči prosia o ochranu sv. Floriána, pocestní a vodiči sv. Krištofa.
Svätí sú osoby, ktoré už počas svojho života vynikali čnosťami, ktoré boli na osoh ľuďom (milosrdenstvo, láskavosť, zakladanie škôl, nemocníc, pomoc najbiednejším...) a boli oddaní Kristovi, častokrát až tak, že za vieru obetovali aj svoj život (mučeníci). Katolícka Cirkev verí, že títo mužovia a ženy sú v nebi a prihovárajú sa za nás priamo u Pána Boha podobne, ako sa môže žijúci človek prihovárať za nás u niekoho druhého tu na zemi.
Internet je mimoriadne rozšírené médium a dnes má k nemu prístup skoro každý. Tí, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu denne vedia, že okrem dobrých a užitočných vecí obsahuje aj veci škodlivé, najmä v oblasti morálky a etiky. Ako príklad spomeňme prílišnú anonymitu, voľnosť, nedôveru, hádky a urážky v diskusiách, ba aj stránky s obsahom proti dôstojnosti človeka. Niektorí bohoslovci, ktorí pred nástupom do seminára profesionálne pracovali v oblasti výpočtovej techniky si uvedomili, že tak, ako sa môžeme utiekať pod ochranu patróna pred cestovaním, bolo by dobré aj pri práci s internetom mať ochrancu pred morálnymi nástrahami, ale i pomocníka pri konaní dobra cez internet.

Kto určil, že patrónom internetu bude sv. Izidor?
Španielski informatici z Observačnej služby internetu v Barcelone inšpirovaní údajmi a odporúčaním Pápežskej rady pre masmédiá navrhli sv. Izidora za patróna internetu a užívateľov počítačov. Dôvodom je aj najvýznamnejšie dielo svätca - Etymologiarum - ucelený zborník informácií z rozmanitých oblastí života a vedy (paralela k internetu). Patronát potvrdil v roku 2001 počas púte do Španielska pápež Ján Pavol II.

Kto je sv. Izidor?
Sv. Izidor Sevillský, ktorý má sviatok 4. apríla, žil v 6. - 7. storočí v Španielsku. Okrem bohumilého života kresťana, neskôr biskupa, sa vyznačoval aj skvelými kázňami a argumentačnými schopnosťami proti bludom vtedajšej doby (najmä ariánskemu). Vyučoval ľud, písal knihy, vysvetľoval pravdy viery. Túžil, aby každý, kto chce, sa mohol dostať k informáciám a tak sa snažil medzi ľudom pestovať vzdelanosť.

Prečo nestačia len vlastné slová a treba oficiálny text?
Je dôležité správne rozlišovať medzi súkromnou modlitbou a verejnou modlitbou. Modlitba súkromná je tá najintímnejšia vec, prostredníctvom ktorej hovorím s Bohom. Môžem sa mu v osobnej modlitbe posťažovať, vyžalovať, poďakovať... Hovorím Bohu zo svojho vlastného srdca tak ako to cítim. Nemusím brať ohľad na nikoho druhého. Hovorím to však v tichosti srdca, v samote.
Verejná modlitba slúži na zjednotenie sa viacerých ľudí v jeden hlas. Musí byť aj "trefná", ale zároveň aj do určitej miery všeobecná. Okrem kvalitnej formálnej textovo-poetickej stránky (oslovenie Boha, príčiny prednášania a predloženie prosby) musí spĺňať aj bezchybnú obsahovú (vieroučno-teologickú) stránku. Udelenie cirkevného schválenia na šírenie textu (IMPRIMATUR) ich potvrdzuje a dáva možnosť, aby sa modlitba rozšírila medzi veriacich.

Kedy sa treba modliť túto modlitbu?
Mimoriadne dôležité je podotknúť, že schválenie modlitby nie je v žiadnom prípade príkazom sa ju modliť pred každým kliknutím na ikonu internetového prehlidača. Vždy je možné sa pomodliť aj vlastnými slovami. Ale: koľkí sme to pred prácou na internete robili, kým sme sa nedozvedeli o modlitbe ku sv. Izidorovi?
Tak, ako si ráno vzbudzujeme úmysel konať dobro na celý deň, rovnako úmysel konať dobro na sieti stačí si vzbudiť raz denne alebo podľa indivuduálnej potreby jednotlivca.

Kto je autorom modlitby?
Modlitba, o ktorej hovoríme, nepochádza z pera sv. Izidora, ktorý vo svojej dobe nepoznal internet, ale vytvoril ju páter J. Zuhlsdorf. Je to katolícky kňaz, ktorý veľmi plodne pôsobí aj na internete. Venuje sa liturgii a na svojom webe veľmi prístupne širokej verejnosti vysvetľuje pravdy katolíckej viery.


Článok prevzatý z časopisu Adsum - časopis bratislavských seminaristov, číslo 1-2008/2009, december 2008, str. 28-29.
zdroj: internet.