Modlitba pre každého (rôzne ďalšie modlitby):

 

Ranná modlitba:

Skôr ako vykročím do nového dňa, chcem ťa pozdraviť, Otče. Ako prvého. Som rád, že si vždy pri mne, na dosah ruky, že sa na teba môžem kedykoľvek obrátiť v presvedčení, že ma nespúšťaš z oka ani na chvíľu, nech by sa so mnou čokoľvek stalo. Idem do práce. Chcem sa jej venovať svedomite a poctivo, lebo mám tak účasť na tvojom stvoriteľskom a vykupiteľskom diele. To bude moja bohoslužba. Pomôž mne a mojim bratom vo viere vniesť do každého prostredia pokoj a dôveru v život, vzájomné porozumenie, radosť a bratskosť. Daj mi pochopiť, že plnosť života sa dosahuje dávaním, veľkosť službou, radosť sebazáporom, pokoj odpúšťaním, šťastie vzájomnou pomocou. Osloboď ma od závisti a nenávisti, hnevu a žiarlivosti, nedotklivosti a smútku, zmyselnosti, lenivosti a prospechársta. Viem, že mi budeš stále po boku – ako Otec, nie ako policajt alebo sudca. Ak urobím dajaký mylný krok, ak sa ma zmocní hnev, ak zablúdim na cestu hriechu, nedaj, aby som upadol do zmätku a ľahostajnosti voči tvojej pomocnej ruke. Daj, aby som ti aj vtedy a práve vtedy dôveroval. Si mi preto blízko, aby si mi pomohol. Je ešte veľa vecí, za ktoré by som sa mal modliť, prípadne za ktoré by som ti mal ďakovať. A sú i prosby, ktoré neviem alebo sa neopovážim vysloviť. Vypočuj aj tie, Otče! Odporúčam ti dnes najmä ... (vyjadri – aj slovne konkrétne prosby, diktované potrebami dňa). Dovoľ, aby som sa obrátil na teba modlitbou,ktorú nás naučil tvoj Syn: Otče náš... Ďakujem ti, že smiem nazývať Matku tvoho Syna svojou Matkou. Zdravas Mária... Teraz idem V mene + Otca + i Syna + i Ducha Svätého. Amen.

 

Večerná modlitba:

Pominul sa deň so svojimi starosťami a radosťami, prácami a záujmami, zhonom a nepokojom. Prichádzam k tebe, Otče, aby som v tvojej prítomnosti našiel pokoj a rovnováhu. Všetko, čo som dnes prežil, vkladám do tvojich rúk – ako si nás to učil skrze svojho apoštola Petra. Ťažko mi zavše padlo prerušiť pracovný proces, pretrhnúť chod myšlienok (zdali sa mi také dôležité!), upriamiť sa len na teba, osloviť ťa a zahľadieť sa tvojimi očami na svoju činnosť. Maj so mnou súcit, že sa mi to zriedka podarilo. Zabúdal som, že si blízko, že sa prizeráš, čo sa so mnou deje. Niekedy som dokonca zapochyboval, či ma máš rád – najmä v čase neúspechu, poníženia, nedorozumenia a utrpenia. Ďakujem ti aj za ne a za všetky nepríjemnosti a protivenstvá tohto dňa. Ty vieš, prečo museli príjsť. Usmerni moje city a myšlienky, slová a rozhodnutia, aby som v súlade s tvojou vôľou a v tvojej láske zakončil tento deň. Odporúčam do tvojej otcovskej dobroty rodinu a príbuzných, priateľov a známych, najmä tých, ktorí dnes večer na teba zabudnú alebo nenájdu cestu k tebe. Daj nám osviežujúci spánok a pokojnú noc v nádeji, že bdieš nad nami. Viem, že ani dnes nebolo všetko v poriadku. Človek si tak ľahko pletie láskavosť so zmäkčilosťou, umiernenosť s lenivosťou, prísnosť s tvrdosťou, opatrnosť s falošnosťou, ústupčivosť so zbabelosťou, sebaobranu s klamstvom, odškodňovanie s krádežou, poriadkumilovnosť s pedantnosťou, veľkorysosť s povoľnosťou, pevnosť s bezohľadnosťou, angažovanosť s ctižiadostivosťou, spravodlivosť s egoizmom, kritickosť so závisťou, zmysel pre česť s pýchou, puritanizmus s mravnosťou. Daj, aby som sa nepokúšal klamať ani teba ani seba (krátke spytovanie svedomia). Hriechy zasahujú aj teba, lebo si Otcom všetkých ľudí. Mňa však zrania a iným sťažujú život. Každý veľmi závažný hriech vyhasína vo mne nadprirodzený život tvojej milosti. Prosím ťa, odpusť mi, uzdrav ma a pomôž mi naprávať zlo dobrom. Otče nás..., Zdravas..., Sláva...

Keď sa raz schýli deň môjho života, prijmi ma ako svoje dieťa, ktoré daputovalo domov. Daj, aby som ti ostal verný – za každú cenu! – a mohol raz byť medzi tými, ktorých privítaš slovami: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“ (Mt 25, 34). Idem na odpočinok V mene + Otca + i Syna + i Ducha Svätého. Amen.

 

Členovia rodiny nech si navzájom urobia znak kríža na čelo a dajú bozk pokoja a zmierenia. 


 

Modlitba za môjho chlapca:

Nebeský Otec, poslal si mi do cesty človeka, ktorému chcem venovať svoje srdce a s ktorým chcem uzavrieť manželstvo. Bedli nad ním. Pomôž mu byť veriacim, múdrym a rozhodným človekom. Daj mu mužné srdce, aby sa nebál ťažkostí, ale aby ich zdolával s Tebou. Svätý Jozef, patrón mužov, chráň môjho chlapca od falošnej mužnosti. Nauč ho ovládať zmyselnosť a podrobovať vlastné telo službe pravej lásky. Daj, aby som sa mohla o neho bezpečne oprieť a prežiť s ním ďalšiu časť svojho života. Amen.

 

 

Modlitba za moje dievča:

Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že som stretol toto dievča. Požehnávaj ju a urob, aby jej bolo so mnou dobre. Nedopusť, aby som jej niekedy ublížil. Priprav ju do úlohy ženy a matky. Chráň ju od pokušenia. Daj, aby mi bola verná a milovala ma čistou láskou. Nech v službe našej budúcej spoločnej rodine nájde svoju najdôležitejšiu úlohu tu na zemi. Nech sa necíti byť zviazaná záväzkami ženy a matky, ale nech nájde v ich vernom plnení svoje šťastie a pokoj. Daj, aby bola trpezlivá, tichá, láskavá, aby vniesla do rodiny Boží pokoj. Mária, nech Teba nasleduje a ako Ty nech plní ochotne a s radosťou Božie plány. Amen.

 

 

Modlitba za správny výber životného partnera:

Nebeský Otec, stretol /-la/som človeka, ktorý ma potešuje svojou prítomnosťou. Je to ten, ktorého si mi určil do manželstva? Pomôž mi správne sa rozhodnúť. Daj, aby som sa nezameral /-la/ len na vonkajší výzor, na krásu tela, ale aby som pozoroval /-la/ skutočné hodnoty človeka. Ty vieš, že Ti chcem verne slúžiť, daj mi vybrať si toho /tú/, ktorý /-rá/ má v tom podporí a spolu so mnou bude plniť Tvoju vôľu. Vieš, že moje srdce je hladné po láske a potrebuje sa o niekoho oprieť. Nakloň srdce človeka, ktorého si mi vybral, aby odpovedalo na moju samotu a mohlo ma milovať čistou a úprimnou láskou. Požehnávaj Pane našu lásku. Amen.

 

 

Modlitba za čistotu:

Bože môjho života a Pane milosrdenstva! Ďakujem Ti za svoj život a za všetko, čo si mi nezaslúžene daroval a ešte daruješ. Ty sám vieš aj o mojich problémoch. Pokorne Ťa prosím, odním odo mňa moju slabosť, ktorá ma trápi. Sprav silnou moju vôľu, aby som dokázal odolávať vlastným slabostiam i pokušeniam a nástrahám diabla. Nech je moja duša čistá a veselá, aby som už teraz zakúsil radosť z toho, že ma máš rád a chceš ma urobiť svätým. Pomôž aj ostatným, ktorí sa boria s problémami podobnými tým mojim, aby sme sa raz všetci zišli tam u Teba. O to Ťa prosím skrze Ježiša Krista nášho Pána. Amen.

Svätá Mária, matka najčistejšia, svätá Mária Magdaléna, svätý Hieronym, svätý Augustín, svätý anjel strážca, orodujte za mňa.

 

 

Modlitba mladistvého milovať:

Pane, chcel by som milovať. Musím milovať. Celá moja bytosť je jedinou túžbou: moje srdce, moje telo, túžia po nociach, po niečom neznámom, čo by mohli milovať. Moje ruky siahajú do prázdna a nemôžem nájsť nič, čo by mohlo byť predmetom mojej lásky. Som sám a chcel by som niekoho mať. Hovorím a nemám nikoho, kto by ma počúval. Žijem a nemám nikoho, kto by zúrodnil môj život. Načo som bohatý, ak nemám nikoho, koho by som obohatil? Odkiaľ táto láska prichádza? Kam smeruje? Pane chcel by som milovať, musím milovať. Pane, predkladám Ti dnes večer celú svoju nesplnenú lásku. Počúvaj dieťa, zastav, a urob mlčky dlhú púť až na dno svojho srdca. Sleduj svoju lásku, celkom znovu, ako sa chodí proti prúdu, ak chceš prísť k prameňu. Ak celkom na konci, celkom na dne, v nekonečnom tajomstve svojej popletenej duše, sa stretneš so Mnou, lebo ja som Láska, dieťa moje a nie som od vekov ničím iným, ako láskou a láska je v tebe. Stvoril som ťa pre lásku, aby si nikdy neprestal milovať. Tvoja láska prenikne tvojím druhým „Ja“. Upokoj sa, je už na ceste k tebe, smeruje k tebe už od vekov, po ceste moje lásky. Musíš počkať, až sa ti priblíži, príde až k tebe, priblížiš sa k nej a spoznáte sa. Lebo jej telo som stvoril pre teba, tvoje telo som stvoril pre ňu. Tvoje srdce som pre ňu stvoril, jej srdce som stvoril pre teba. A budete sa hľadať po nociach, v „Mojej“ noci, ktorá sa stane svetlom, ak sa mi zveríte. Uchovaj sa pre ňu, dieťa moje, ako sa ona uchová pre teba. Ja zachovám jedného pre druhého, a pretože tak veľmi dychtíš po láske, vyslal som po tvojej ceste všetkých tvojich bratov, aby si ich mohol milovať. Ver mi, láska si vyžaduje dlhé obdobie učenia a nejestvuje viac druhov lásky: Milovať znamená vždy: zabudnúť na seba a vyjsť zo seba k ostatným ... Pane pomôž mi, aby som zabudol na seba kvôli mojim bratom a kvôli ľuďom, aby som sa naučil milovať tak, že budem rozdávať sám seba

 

 

Osobná modlitba:

Ježišu, Pán môj a Boh môj, Ty ma poznáš od útleho detstva, poznáš moje prvé krôčiky a vieš aké budú posledné. Vždy keď padám na ceste do večnosti, dávaš mi zároveň silu, podávaš pomocnú roku, aby som sa dokázal / -a pozbierať, ako Ty na krížovej ceste. Toľkokrát si mi odpustil a toľkokrát Ťa ja opäť sklamem. Lenže ja viem, že Ty moju snahu vidíš a cítim, že mi pomáhaš, snažím sa vidieť ťa a cítiť Tvoju prítomnosť aj v mojich krížikoch, pretože koho Ty miluješ, hoto krížom navštevuješ. Chválim ťa Bože, že si ma stvoril v tomto svete, lebo Ty vieš prečo som tu.Ty mi dávaš poslanie, ktoré chcem s radosťou prijímať. Ďakujem Ti za milosť, ktorou si ma obkľúčil. Ďakujem za lásku, ktorou si ma naplnil. Vďaka za Ducha života, ktorý vo mne prebýva. Pane, ty poznáš veľmi dobre moje padanie, vieš aké sú ťažké vstávania, poznáš moje myslenie, preto Ti nikdy nepoviem nie.

 

Modlitba pred čítaním Svätého písma:

Nebeský Otče, s vierou beriem do rúk Sväté písmo. Verím, že obsahuje slová, ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste. Bože Duchu Svätý, Ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať; prosím Ťa, pomáhaj mi pochopiť všetky tieto slová a daj mi silu podľa nich žiť. Pane Ježišu, dvom emauzským učeníkom horelo srdce, keď si im vysvetľoval Písmo. Rozohrej aj moje srdce láskou k Tebe, keď budem čítať Sväté písmo a daj, nech Ťa stále hlbšie poznám. Svätý Cyril a Metod, vy ste prví preložili Sväté písmo do reči našich predkov. Vyproste mi lásku k Svätému písmu a odhodlanosť stvárňovať podľa neho celý život.

 

Modlitba po čítaní Svätého písma:

Bože Duchu Svätý, ďakujem Ti, že si ma viedol pri čítaní Svätého písma. Verím, že Ježiš Kristus je PRAVDA. Posiľňuj ma v tejto viere. Ježiš Kristus je CESTA. Pomôž mi zachovávať všetky jeho slová a nasledovať jeho príklad. Ježiš Kristus je ŽIVOT. Uč ma v úctou a láskou často prijímať sväté sviatosti na udržanie a zveľadenie Božieho života vo mne. Panna Mária, nech na Tvoj príhovor a podľa Tvojho príkladu vždy ochotne prijímam a v srdci zachovávam každé slovo, ktoré pochádza od Boha.